Утилизация на оборския торПри повторното използване на твърдата маса от утайката, генерирана от фермата, се извършва санитарна обработка и тя става подходяща и здравословна за постеля на животните.