Privacy policy


Flextim Industry S.R.L. - Политика за поверителност
Flextim Industry S.R.L., в качеството си на автор/собственик/администратор на уебсайта www.manure-management.bg , зачита неприкосновеността на личния живот и сигурността на информацията, предоставена от вас, когато използвате този уебсайт, включително лични данни, за която цел сте създали и прилагате настоящата Политика за поверителност. Вашият достъп/посещение на този уебсайт е предмет на Политиката за поверителност, предполага изричното ви приемане на тези правила и представлява цялото споразумение (договор) между страните.
Flextim Industry S.R.L. си запазва правото да променя и актуализира по всяко време съдържанието на уебсайта www.manure-management.bg , както и политиката за поверителност, без каквото и да е предварително уведомление. Затова, моля, посещавайте този раздел редовно.
В настоящия документ думите в единствено число включват множествено число, думите в множествено число включват единствено число, думите, обозначаващи мъжки род, включват женски род, а думите, обозначаващи женски род, включват мъжки род.

Определения
Лични данни - всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице; лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или чрез един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност;
обработка на лични данни - всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни, с автоматични или неавтоматични средства, като събиране, регистрация, организация, съхранение, адаптиране или изменение, извличане, консултиране, използване, разкриване на трети страни чрез предаване, разпространение или по друг начин, обединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване;
Съхранение - съхраняване на лични данни, събрани на всякакъв носител;
система за регистриране на лични данни - всяка организирана структура от лични данни, достъпна по определени критерии, независимо дали тази структура е организирана централизирано или децентрализирано, или е разпределена по функционални или географски критерии;
оператор - всяко физическо или юридическо лице, частно или публичноправно, включително публични органи, институции и техните териториални структури, което определя целта и средствата за обработване на лични данни;
трета страна - всяко физическо или юридическо лице, частно или публичноправно, включително публични органи, институции и техните териториални структури, различно от субекта на данните, оператора или упълномощеното лице, или лица, които под прякото ръководство на оператора или на упълномощеното лице са оправомощени да обработват данни; of the operator or of the authorized person, are authorized to process data;
получател - всяко физическо или юридическо лице, частно или публичноправно, включително публични органи, институции и техните териториални структури, на които се разкриват данни, независимо дали са трети страни или не; публичните органи, на които се съобщават данни в рамките на специална разследваща компетентност, не се считат за получатели;
Анонимни данни - данни, които поради специфичния си произход или обработка не могат да бъдат свързани с идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице;
Данни за контакт с бизнеса - данни, които включват име, длъжност, служебен адрес, телефонен номер или e-mail адрес на служител на организация в това си качество. Не попада в категорията на личните данни;
Статистически данни - данни, които са получени в резултат на обработването на лични данни от администратора, но които не могат да бъдат използвани за идентифициране на лице и се използват изключително за статистически и / или информационни цели, насърчаване.

Събиране на лични данни
Flextim Industry S.R.L. може да събира лични данни от Вас, но само с Ваше съгласие и ако ни ги предоставите доброволно.
Формулярът за регистрация, представен на сайта www.manure-management.bg , изисква информация, чрез която можете да бъдете идентифицирани или чрез която можем да се свържем с Вас, като те са в категория и тип; бизнес контакт и тип; категория данни.
Използваме събраните лични данни за следните цели:
  • За да се гарантира, че уебсайтът е подходящ за вашите нужди.
  • За да ни помогнете да създадем и публикуваме най-съответното съдържание за вас.
  • За да се осигури достъп до ограничени участъци от обекта.
Flextim Industry S.R.L. събира информация и я обработва в статистически данни за страниците, които посещавате в рамките на сайтовете, включително IP адреса, от който е посетен сайтът. Flextim Industry S.R.L. може да използва "бисквитки" на сайтовете, като временно съхранява лични данни за следните цели:
  • Подобряване на сигурността на достъпа.
  • За да подобрим използваемостта и да ви предоставим възможно най-доброто обслужване.
В различни секции на сайта има линкове за изпращане на имейл. Вашият имейл адрес се използва за изпращане на отговор, а съобщението ви се запазва за бъдеща справка, ако решите да се свържете с нас отново. Предоставените от вас имейл адрес и име попадат в категория & quot; бизнес контакти & quot; и Flextim Industry S.R.L. ще може да ги използва, включително за предоставянето им на трети страни, с ваше съгласие.
Flextim Industry S.R.L. може да разкрива лични данни на трети страни, ако това се изисква от закона или в случаи на добросъвестност, когато такива действия са необходими за: (а) спазване на закона; (б) защита и отстояване на правата на собственост на Flextim Industry S.R.L. и неговите уебсайтове, или (в) действие при извънредни обстоятелства за защита на личната безопасност на служителите, потребителите на продукти или услуги, или обществени лица.
Когато ни бъде поискано да предоставим лични данни или ни бъде разрешено да го направим, ще бъдат разкрити само тези данни, които са необходими за изпълнение на предмета на искането.
Flextim Industry S.R.L. не продава, обменя или наема лични данни на трети страни.

Използване на статистически и анонимни данни
Flextim Industry S.R.L. може да използва статистически данни или анонимни данни, получени в резултат на обработката като оператор, за следните цели:
  • изготвяне на анализи/доклади;
  • предоставяне на информация;
  • Издателска дейност, промотиране, предлагане на продукти / услуги, предлагани от Flextim Industry S.R.L ..
Сигурност на събраните данни
Flextim Industry S.R.L. използва методи и технологии за сигурност, както и политики, прилагани към служителите, и работни процедури, включително контрол и одит, за да защити личните данни, събрани в съответствие с действащите законови разпоредби.
Сървърите, на които се хостват сайтовете, са защитени от ограничен физически и отдалечен достъп, като са инсталирани в технически подходящи помещения. Полагаме всички възможни, търговски обосновани усилия, за да защитим събраните от вас лични данни, да анализираме новите технологии в областта и, ако е необходимо, да ги прилагаме за усъвършенстване на нашите системи за сигурност. Също така периодически се анализира хардуерната и софтуерната инфраструктура, използвана от решението на Flextim Industry S.R.L.

Външни връзки
Уебсайтовете могат да съдържат връзки към други уебсайтове, извън контрола на Flextim Industry S.R.L., които смятаме, че ще ви бъдат полезни. Ако получите достъп до тези връзки, ще имате достъп до/ще посетите уебсайтове, които може да имат различна политика за поверителност от тази на Flextim Industry S.R.L.

Налагане на тази политика за поверителност
Ако имате въпроси относно политиката за поверителност или желаете да бъдете информирани за личните данни, обработвани от Flextim Industry S.R.L. и които ви гледат директно, моля свържете се с нас.

Законодателство
Политиката за защита на личните данни е предмет на румънското законодателство. В случай на съдебен спор първо ще се опита да постигне приятелско споразумение, в рамките на 30 работни дни от регистрирането на жалбата в централата на Flextim Industry S.R.L. се счита за компетентен съд на същата административна структура със седалището на Flextim Industry S.R.L.